Privacy Verklaring van de Sint-Rumoldusharmonie Steenokkerzeel

De Sint-Rumoldusharmonie Steenokkerzeel (hierna “de Vereniging”) hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Alle gegevens die verzameld worden via onze website worden vrijwillig verkregen. De Vereniging verwerkt de persoonsgegevens conform de GDPR-richtlijnen en de Europese privacywetgeving (GDPR) ((EU) 2016/679).
De Vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat de Vereniging:

  • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn verder beschreven in deze Privacy verklaring;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als ze deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen genomen heeft zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Heeft u vragen hieromtrent of wenst u contact op te nemen met de Vereniging, zie contactgegevens aan het einde van dit document.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar de Vereniging zendt, is het mogelijk dat deze berichten bewaard worden. Soms vraagt de Vereniging u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

 

Gegevens die we verzamelen wanneer U onze website bezoekt
De Vereniging gebruikt cookies die bepaalde informatie verzamelt wanneer u de website bezoekt.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere zorgen ervoor dat een webapplicatie correct werkt.

Als u cookies wenst te blokkeren kunt u dit via uw browserinstellingen doen. Hou er rekening mee dat bepaalde grafische elementen of bepaalde applicaties niet kunnen gebruikt worden als u cookies uitschakelt.

De website kan de volgende cookies gebruiken:

- functionele cookies: zij vergemakkelijken en personaliseren uw website bezoek en uw gebruikservaring;
- strict noodzakelijke cookies;
- analytische cookies (van derde partijen): zij verzamelen informatie om de inhoud van de website te evalueren en te verbeteren (bv. Google analytics cookies). Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan de website, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de Vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • voor de uitvoering van een overeenkomst
  • het deelnemen aan activiteiten en evenementen van de organisatie
  • voor het versturen van nieuwsbrieven, en uitnodigingen voor evenementen
  • indien daarvoor op grond van wet- en regelgeving een noodzaak toe bestaat

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Vereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:
- persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
- persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit (waar nodig)

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan de Vereniging geeft kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.

Zo kan de Vereniging gebruikmaken van een derde partij voor:
- het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
- het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven, uitnodigingen, bevestigingen.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Wenst u uw gegevens aan te passen of uzelf uit de bestanden te laten verwijderen, kunt u contact met de Vereniging opnemen. Zie contactgegevens aan einde van tekst.

Uw rechten omtrent uw gegevens
Er zijn enkele rechten waar u als gebruiker beroep op kan doen:
Recht op inzage/toegang

Iedere gebruiker en bezoeker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn/haar informatie en deze in te kijken. Ook mag hij/zij bekijken hoe zijn/haar gegevens verwerkt worden.

Recht op rechtzetting

De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

Recht om te worden vergeten

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

Recht om klacht in te dienen

De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken en zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

Bewaring
De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met de behoefte van de Vereniging om vragen te beantwoorden, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.
Dat betekent dat de Vereniging uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met de Vereniging gedurende een redelijke periode kan bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die de Vereniging verzamelt niet langer vereist zijn, zullen deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u met de Vereniging, als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens, contact opnemen:

K.H. Sint-Rumoldus Steenokkerzeel VZW - O.N. 1004.702.145 - RPR Brussel
Adres: Meerstraat 26, 1852 Beigem
e-mail: info@sint-rumoldus.be